Algemene voorwaarden

Artikel 1. &Dutilh en Algemene Voorwaarden

1.1. &Dutilh B.V. (hierna: “&Dutilh”) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verstrekken van belasting- en organisatie adviezen, financiële planning en administratieve dienstverlening. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappij aandelen houden in &Dutilh (ook wel genoemd: “Partners”).
1.2. Alle opdrachten verstrekt aan &Dutilh, haar partners of medewerkers worden uitsluitende aanvaard en uitgevoerd door &Dutilh met toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

2.1. Bij aanvaarding van de opdracht komt een overeenkomst van opdracht (hierna: “Opdracht”) tot stand tussen &Dutilh en de opdrachtgever. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de Opdracht.
2.2. &Dutilh is vrij haar uitvoering van de Opdracht in te richten en uit te laten voeren voor haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen Partners, medewerkers of derden.
2.3. Niet alleen &Dutilh maar ook alle personen die bij de uitvoering van de Opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hieronder ook begrepen, diegenen die voor &Dutilh werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, (rechts)personen voor wier handelen of nalaten &Dutilh aansprakelijk zou kunnen zijn en Partners.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1. Elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Opdracht of andere rechtsbetrekking wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de in dat geval toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van &Dutilh wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening komt van &Dutilh op grond van de betreffende polisvoorwaarden. In het geval van een aansprakelijkheidsclaim wordt op verzoek een extract van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidspolis verstrekt. Buiten aansprakelijkheidsclaims om is het ter beoordeling van &Dutilh of zij een extract van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidspolis verstrekt op enig verzoek.
3.2. In het geval er geen uitkering wordt gedaan op grond van een in artikel 3.1 bedoelde verzekering, wordt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Opdracht of andere rechtsbetrekking beperkt tot maximaal één van de bedragen zoals hieronder vermeld:
a) In het geval van administratieve dienstverlening of financiële planning is &Dutilh aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat &Dutilh in het kader van desbetreffende opdracht in het tijdsbestek van één jaar heeft ontvangen.
b) In het geval van een fiscaal-economische of organisatorische (advies)opdracht of andersoortige adviesopdrachten is &Dutilh aansprakelijk tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht met een maximum van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000).
3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan het resultaat en de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontleden.
3.4. &Dutilh is niet aansprakelijk voor schade die terug te leiden is op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever of door haar aangewezen derden.
3.5. Een vordering tot vergoeding van schade dient binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen zes maanden nadat de opdrachtgever het schadeveroorzakende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij &Dutilh te zijn ingediend. Bij gebreke van het binnen bekwame tijd indienen van de klacht of vordering, vervalt enig recht op schadevergoeding op grond van artikel 6:89 BW. Als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, is een klacht of indiening binnen twaalf maanden aan te merken als binnen bekwame tijd zoals voormeld.
3.6. &Dutilh is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
3.7. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en slechts voor zover de leverancier van de bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
3.8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, personeel van opdrachtgever, gelieerde rechtspersonen, ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door &Dutilh ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde er op te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
4.2. De opdrachtgever vrijwaart &Dutilh, haar Partners, haar werknemers en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door &Dutilh ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door &Dutilh, dan wel haar Partners of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wet Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van &Dutilh.
4.3. Betaling van declaraties van &Dutilh dient zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is &Dutilh gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
4.4. Tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, is &Dutilh gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever aan &Dutilh verschuldigd is.
4.5. Door het verstrijken van de betalingstermijn zoals benoemd in 4.3 of een andere termijn voor nakoming is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf het intreden van het verzuim is de opdrachtgever over alle achterstallige bedragen een rente van 2,00% per maand verschuldigd, te vermeerderen met de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – van &Dutilh, welke niet beperkt worden tot het liquidatietarief in afwijking van artikel 237 Rv e.v.
4.6. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke &Dutilh overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en de volledigheid en juistheid van alle voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke gegevens en bescheiden.
4.7. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan &Dutilh ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien die van derden afkomstig zijn.

Artikel 5. Verplichtingen van &Dutilh

5.1. &Dutilh behandelt en verwerkt alle informatie die zij ontvangt in het kader van de Opdracht als vertrouwelijk en deelt deze informatie niet met derden zonder toestemming van opdrachtgever, behoudens verplichtingen voortvloeiend uit de wet.
5.2. De keuze van door &Dutilh in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. &Dutilh is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van &Dutilh.
5.3. Indien derden bedoeld zoals in 5.2 hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat &Dutilh ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 6. Tarieven

6.1. &Dutilh heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen &Dutilh enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

Artikel 7. Communicatie

7.1. Opdrachtgever en &Dutilh sluiten over en weer uit dat zij de andere partij aansprakelijk zullen stellen voor eventuele schade die voortvloeit bij één of ieder van het als gevolg van het gebruik van elektronische e-mail.

Artikel 8. Rechtskeuze en forumkeuze

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en &Dutilh is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar &Dutilh is gevestigd. Niettemin heeft &Dutilh het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op