Updates

Wetsvoorstel beperken wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen door de Eerste Kamer

Op 28 maart j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel beperken wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen.

Met het in werking treden van de wet komt er een einde aan het huidige regime van de algehele gemeenschap van goederen. Uiteraard blijft het trouwen in gemeenschap van goederen wel mogelijk, echter is het dan zaak om dit vast te leggen in huwelijkse voorwaarden.

De oude situatie
In de oude situatie trouwde men in algehele gemeenschap van goederen, tenzij er vóór het huwelijk huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. Algehele gemeenschap van goederen houdt in dat alle goederen van beide partners, bij aanvang van het huwelijk aanwezig of nadien verkregen, in de algehele gemeenschap van goederen vallen. Dit geldt voor zowel de bezittingen als voor de schulden. Bij beëindigen van het huwelijk wordt het totale vermogen in twee gelijke delen verdeeld.

Als (één van) beide partners een onderneming hebben (heeft), valt dit ondernemingsvermogen ook toe aan de gemeenschap. Beide echtgenoten hebben bij een echtscheiding of bij overlijden recht op 50% van de waarde van de onderneming.

 

Nieuwe wetgeving
De beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard bij het aangaan van een huwelijk. Alle bezittingen en schulden die de echtgenoten al voor het huwelijk hadden, vallen buiten de gemeenschap. Alle goederen die voor het huwelijk tot beide echtgenoten toebehoorden, en alle overige goederen die tijdens het huwelijk zijn verkregen behoren wel tot de gemeenschap.

Dit geldt ook voor een onderneming. Indien de onderneming voorafgaand het huwelijk is gestart, dan valt deze buiten de gemeenschap. Een onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart behoort wel tot de gemeenschap.

Wanneer een onderneming buiten de beperkte gemeenschap valt, komt jaarlijks een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft besteed ten bate aan de gemeenschap. Als niet is voldaan aan de eis van de redelijke vergoeding, heeft de gemeenschap een vorderingsrecht op het ondernemingsvermogen. De waarde van de onderneming, eventueel na aftrek van de redelijke vergoeding, blijft te allen tijde tot het privévermogen van de ondernemer behoren.

Er ontstaan onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht dus feitelijk drie vermogens: privévermogen echtgenoot één, privévermogen echtgenoot twee en de beperkte gemeenschap van goederen.

Administratie
Deze gescheiden vermogens blijven alleen intact indien beide echtelieden kunnen aantonen wiens eigendom het is. Het is daarom raadzaam om een administratie bij te houden, ook voor voorhuwelijkse goederen.

Indien er niet kan worden aangetoond dat een goed tot het privévermogen behoort, dan wordt het aangemerkt als een gemeenschappelijk goed. Het is daarbij goed om te vermelden dat de administratie geen plicht is.

Er hoeft geen lijst van aanbrengsten bij de notaris vastgelegd te worden, het volstaat om dit in een onderhandse akte vast te leggen.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op