Updates

U heeft ongetwijfeld meegekregen dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt afgebouwd. Dit proces is al een aantal jaren in gang, maar ging tot nu toe in kleine stapjes. Op dit moment hebben alleen mensen met een inkomen van meer dan ongeveer € 68.500 hier “last” van. Vanaf 2020 gaat het inkomstenbelastingstelsel in box 1 flink op de schop. Zowel de schijven en tarieven worden aangepast. Ook aan de fiscale aftrekposten zal een en ander worden aangepast. Niet alleen de hypotheekrente wordt versneld afgebouwd, ook andere aftrekposten moeten eraan geloven.

Wanneer de wijzigingen aan de aftrekposten u nog niet zouden raken, doen de aanpassingen aan de schijven en de tarieven dat zeker. Ook voor ondernemers staan er specifieke wijzigingen te wachten. In een volgend nieuwsbericht besteden wij hier specifieke aandacht aan.

WAT VERANDERT ER?

De tariefschijven in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) worden de komende jaren geleidelijk aangepast. Deze maatregel hing al een tijd in de lucht, maar wordt nu ook werkelijk doorgevoerd. We kennen nu nog een progressief stelsel met vier schijven, waarbij het tarief loopt van 36,65% in de eerste schijf tot aan 51,75% in de vierde schijf. We gaan in 2021 naar een tweeschijventarief: een eerste schijf met een tarief van 37,05% en een tweede schijf met een tarief van 49,5%.

De huidige grens van de vierde schijf wordt ook de grens van de nieuwe tweede schijf. Het lage tarief van 37,05% gaat tot een inkomen van ongeveer € 68.500 gelden. Het hoge tarief van 49,5% gaat vanaf € 68.500 gelden.

Een mogelijk meer in het oog springende maatregel is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.De hypotheekrenteaftrek wordt al enige jaren met 0,5% per jaar afgebouwd. Op deze wijze zou de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar worden afgebouwd tot aftrek tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf (37,05%).

Met ingang van 2020 wordt de aftrek echter in grotere stappen – en hierdoor versneld – afgebouwd tot het tarief van de eerste schijf. Waar de afbouw tot op heden met 0,5% per jaar is gegaan, is dit met ingang van 2020 met 3% per jaar. Hierdoor bereiken we al in 2023 het eindstation van 37,05% en niet pas in 2042.

Naast de hypotheekrenteaftrek moeten ook de persoonsgebonden aftrekposten zoals de studiekostenaftrek, aftrek van giften en aftrek van alimentatieverplichtingen aan de ex-partner er aan geloven. De persoonsgebonden aftrek wordt net als de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier jaar afgebouwd tot aftrek tegen het tarief van de eerste schijf.

Waar de persoonsgebonden aftrekposten in 2019 nog aftrekbaar zijn tegen maximaal 51,75% (het oude 52%-tarief), zijn deze kosten vanaf 2023 nog “maar” aftrekbaar tegen een tarief van 37,05%.  Voor mensen met een inkomen van meer dan € 68.500 is dit mogelijk een flinke aderlating.

De aftrek van aftrekposten als hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten als giften en scholingsuitgaven wordt gemaximeerd op het tarief van de eerste schijf. Deze afbouw wordt in 2020 in jaarlijkse stappen ingezet. Vanaf 2023 is er nog maar aftrek tegen 37,05%.

 

WAT VOOR GEVOLGEN HEEFT DIT?

Bij hypotheekrenteaftrek hebben we het al gauw over de aftrek van het aftrekbare deel. We gaan er dan vanuit dat elke euro rente die we betalen, in aftrek gebracht kan worden tegen het tarief waar u met uw inkomen in wordt belast. Wist u dat het effectieve tarief waartegen u de rente in aftrek kunt brengen al geruime tijd een stuk lager ligt?

Voordat we dit cijfermatig inzichtelijk maken aan de hand van een voorbeeld, lichten we dit eerst toe.

Bij de aftrekbare kosten van de eigen woning zoals de hypotheekrenteaftrek volledig heet, speelt naast de rente die we voor de hypotheek moeten betalen ook de waarde van de woning een rol. De aftrek wordt immers beperkt door het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is hiermee als het ware een belasting op het bezit van een eigen woning.

Het eigenwoningforfait verlaagt als het ware de rente die we in aftrek kunnen brengen. Doordat niet alle rente aftrekbaar is, ligt het effectieve tarief waartegen we de rente in aftrek kunnen brengen al jaren lager dan het tarief van de vierde schijf (2019: 51,75%).

Rekenvoorbeeld hypotheekrenteaftrek
Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 500.000. U heeft voor de aankoop een lening afgesloten van € 450.000 tegen een rente van 3,5%. U heeft tussentijds niet op de lening afgelost en betaalt jaarlijks € 15.750 aan rente. We gaan uit van een inkomen van € 100.000 op jaarbasis.

Nu

Het eigenwoningforfait bedraagt € 3.500 € 500.000 x 0,7%
Hypotheekrenteaftrek € 6.340 (€ 15.750 – € 3.500) x 51,75%
Correctie hypotheekrenteaftrek € 433 2,75% van 15.750
Fiscale voordeel aftrek € 5.907 € 6.340 – € 433
Effectieve aftrek 37,5% € 5.907 / € 15.750

Vanaf 2023

Het eigenwoningforfait bedraagt € 2.250 € 500.000 x 0,45%
Hypotheekrenteaftrek € 6.683 (€ 15.750 – € 2.250) x 49,5%
Correctie hypotheekrenteaftrek € 1.960 12,45% van 15.750
Fiscale voordeel aftrek € 4.723 € 6.683 – € 1.960
Effectieve aftrek 30% € 4.723 / € 15.750

 

WELKE ANDERE ZAKEN SPELEN ER?

Hoewel het uit elkaar gaan na een relatie al genoeg emoties met zich meebrengt, speelt geld hierbij ook een rol. We kunnen dan denken aan het verdelen van het vermogen, maar ook aan alimentatie.

Alimentatie is één van de aftrekbare kosten die onder de persoonsgebonden aftrek valt. Zoals eerder aangegeven wordt het tarief waartegen de persoonsgebonden aftrek in de aangifte inkomstenbelasting ook teruggebracht tot aftrek tegen het tarief van de eerste schijf, ofwel 37,05%.

Bij de ontvanger van de alimentatie wordt deze als inkomen belast. Afhankelijk van het overige inkomen, wordt deze vanaf 2023 belast tegen 37,05% tot maximaal 49,5%.

We zien in de praktijk vaak dat er een verschil zit tussen het tarief waar de alimentatie tegen aftrekbaar is bij de betaler en het tarief waar deze bij de ontvanger belast wordt. De betaler heeft mogelijk aftrek tegen het hoogste tarief, waar de ontvanger tegen een lager tarief belasting betaalt.

Het komt ook regelmatig voor de alimentatieplicht wordt afgekocht. Mits qua timing goed vormgegeven lopen de betaling en de ontvangst van de alimentatie tegen elkaar weg. Zolang de “soon to be” ex-partners nog als fiscaal partners kwalificeren, kan de aftrek aan de ontvanger van de alimentatie worden toebedeeld.

Hoewel de alimentatie bij de ontvanger wel volledig belast wordt, kan hier een gelijke aftrekpost tegen over worden gezet. De ontvanger van de alimentatie ontvangt deze dan als het ware netto.

Dit verandert op het moment de alimentatie niet meer volledig aftrekbaar zou zijn. Met name bij afkoop van de verplichting. De ontvanger betaalt ook na 2023 inkomstenbelasting over de volledige afkoopsom, maar kan de aftrek nog maar tegen het tarief van de eerste schijf claimen.

Per saldo betaalt de ontvanger van de alimentatie hierdoor over een deel van de afkoopsom alsnog 12,45% belasting. In het onderstaande cijfermatige voorbeeld hebben we dit verder uitgewerkt:


Rekenvoorbeeld afkoop alimentatieverplichting
Man en vrouw gescheiden in 2023. Vrouw is altijd kostwinner geweest en zorgde voor het inkomen van het gezin. De man heeft diverse (zeer slecht) betaalde hobby’s, maar houdt onder aan de streep nauwelijks iets over om van te leven.

Man en vrouw komen overeen de alimentatieverplichting af te kopen voor een bedrag van € 200.000. In het echtscheidingsconvenant is afgesproken de persoonsgebonden aftrek in verband met de alimentatieafkoop aan de man toe te delen, zodat deze netto kan worden ontvangen.

De man betaalt over de ontvangen alimentatie

€ 25.379 € 68.500 x 37,05%
€ 65.09 € 131.500 x 49,5      +
€ 90.471 totaal

 

De man heeft een aftrek over de ontvangen alimentatie € 74.100 € 200.000 x 37,05%
Verschuldigde belasting over afkoopsom € 16.371 € 90.471 – € 74.100

In het bovenstaande voorbeeld betaalt de man alsnog € 16.371 aan inkomstenbelasting over de afkoopsom. Laat u zich bij een scheiding goed voorlichten. Afkoop van de alimentatieverplichtingen werkt in veel gevallen een stuk nadeliger uit dan nu het geval is!

Deze maatregel kan uw eigen financiële planning wel eens rigoureus door de war gooien! Wij adviseren u graag over uw eigen situatie ten aanzien van uw hypotheekrenteaftrek en/of uw alimentatieverplichting.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op