Updates

Update voor de vereniging van pensioenjuristen

Op 7 oktober 2015 heeft Diana Dutilh een presentatie gehouden voor 120 pensioenjuristen die lid zijn van de Vereniging van Pensioenjuristen (VVPJ).

Met de presentatie werden de leden bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom een aantal wetsvoorstellen. Staatsecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel in voorbereiding, waarin ze voornemens is om iets te doen aan de mensen die bij de huidige lage rentestand een levenslang pensioen moeten inkopen. Dit is namelijk het geval bij “beschikbare premie-pensioenen”. Dit is een pensioen wat steeds meer de voorkeur krijgt van werkgevers en soms ook wel van werknemers. Het is namelijk een heel eenvoudig en individueel pensioen in een collectief.

Beschikbare premie-pensioen
Binnen maximale fiscale grenzen kan een werknemer een percentage van zijn brutoloon storten in de pensioenregeling. Het percentage wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de betreffende werknemer. De werkgever is vaak bereid om 50% – 100% van de premie voor haar rekening te nemen. In het merendeel zie je dat er een eigen bijdrage van de werknemer wordt verwacht van 33%. De premie wordt dan vervolgens in een individuele beleggingspolis gestort. De inleg wordt dus jaar in jaar uit belegd voor de betreffende werknemer. Het pensioenfonds/verzekeraar die dit moet verzorgen, zorgt ervoor dat het risico van de beleggingen naarmate de einddatum (pensioenleeftijd) vordert lager wordt. Zo zal in de laatste jaren voor het pensioen, het opgebouwde kapitaal “belegd worden” in korte obligaties en spaargelden.

Op de pensioenleeftijd is er dus een kapitaal beschikbaar voor de inmiddels geworden pensioengerechtigde. Hij/zij zal van dit kapitaal een gegarandeerde uitkering moeten krijgen totdat hij ooit komt te overlijden. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de huidige rentestand. Immers, het pensioenfonds/verzekeraar dient dit kapitaal levenslang in termijnen uit te keren, waarbij het bedrag van de uitkering niet mag veranderen. Dus bij een hogere of lagere rente, krijgt de pensioengerechtigde het vooraf bepaalde bedrag.

Men vindt deze systematiek niet passen bij de huidige tijd. Waarom mag een pensioengerechtigde wel het kapitaal bij elkaar beleggen, maar in de uitkeringsfase moet het tegen de huidige lage spaarrente afgekocht worden. Wat nu als de komende 20 – 25 jaar dat de pensioengerechtigde nog leeft, de rente stijgt, dan staat zijn kapitaal vast tegen de lage rentestand van 2015.

Om deze reden is Staatssecretaris Klijnsma voornemens een wetsvoorstel in te dienen om op dit punt de Pensioenwet te wijzigen. Als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren, wordt het mogelijk om ook na de pensioengerechtigde leeftijd te beleggen met het opgebouwde pensioenkapitaal.

Pensioen eigen beheer
Ook op het gebied van het pensioen in eigen beheer voor de DGA’s is veel te doen op het moment. Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer op 24 september 2015 geïnformeerd hoe hij denkt de huidige problematiek aan te kunnen pakken. In het kort gezegd komt het erop neer dat hij ziet gebeuren dat er een andere vorm van pensioenvoorziening in eigen beheer komt die eenvoudig en overzichtelijk is. Daarnaast is hij het liefst voornemens om het pensioen in eigen beheer volledig af te schaffen.

Diana Dutilh heeft de pensioenjuristen van Nederland over beide onderwerpen uitleg gegeven en bijgepraat naar de huidige stand van zaken. Download hier de hele presentatie.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op