Updates

Update Uitfasering pensioen in eigen beheer

In eerdere updates hebben we u reeds op de hoogte gebracht van de komende wijzigingen rond het pensioen in eigen beheer. Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast het Belastingplan 2017 ook het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (hierna: Wet uitfasering PEB) ingediend.

Via diverse eerdere berichten was de inhoud van het wetsvoorstel grotendeels al naar buiten gebracht, het wetsvoorstel bevat hierdoor eigenlijk geen verrassingen.

Als DGA heeft u na de invoering van de Wet uitfasering PEB een drietal keuzes met betrekking tot het door u reeds opgebouwde PEB:

  • Pensioen in eigen beheer afkopen;
  • Pensioen in eigen beheer omzetten naar een oudedagsverplichting tegen fiscale waarde;
  • Huidig pensioen in eigen beheer voortzetten.

Pensioen in eigen beheer afkopen
In 2014 gold er een vergelijkbare regeling voor de afkoop van stamrechtaanspraken. U had destijds de mogelijkheid uw stamrechtaanspraken af te kopen met een korting van 20%, zonder dat de afkoop tot heffing van revisierente leidde. Van deze regeling is destijds veelvuldig gebruik gemaakt. De vormgeving van de regeling voor het afkopen van het PEB is zeer vergelijkbaar.

De afkoopwaarde van het opgebouwde PEB wordt vastgesteld op de fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2015. Er kan geen eventuele pensioendotatie in 2016 met toepassing van de korting worden afgekocht.

De fiscale waardering van de pensioenvoorziening ligt over het algemeen een stuk lager dan de marktwaarde (commerciële waarde) van de pensioenvoorziening. De pensioenvoorziening kan geruisloos (zonder belastingheffing) op de fiscale waarde worden gesteld.

Het opgebouwde PEB kan tegen de afkoopwaarde met een korting worden afgekocht, zonder dat de afkoop tot heffing van revisierente leidt. De korting die toegepast mag worden, is afhankelijk van het jaar waarin het PEB wordt afgekocht:

Jaar afkoop 2017 2018 2019
Korting bij afkoop 34,5% 25% 19,5%

Over de afkoopwaarde minus de korting wordt door de B.V. loonheffing ingehouden. In veel gevallen zal dit betekenen dat de afkoop van het PEB belast zal zijn tegen 52%.

Zou u, om wat voor reden dan ook, besluiten uw PEB pas na 2019 af te kopen, dan bent over de volledige afkoopwaarde loonheffing verschuldigd. Daarnaast bent u vanaf 2020 ook weer revisierente van 20% verschuldigd over de afkoopwaarde. Ook uw (ex-)partner moet instemmen met de afkoop. Wij voorzien dat dit in scheidingssituaties voor de nodige problemen kan zorgen. Met name de ex-partner zou roet in het eten kunnen gooien. Hij/zij zal immers n moeten instemmen met een afkoop tegen het bij de DGA geldende progressieve IB-tarief, terwijl de uitkering bij hem/haar in veel gevallen belast zal worden in een lagere belastingschijf.
Er is uiteraard wel ruimte tot onderhandelen, zo zou u uw (ex-)partner mee kunnen laten delen in het voordeel dat u bij de afkoop behaald. Dit hangt echter van uw (ex-)partner af, hoe een en ander voor u uitwerkt.

 

Pensioen in eigen beheer omzetten naar een oudedagsverplichting tegen fiscale waarde
Naast de afkoopvariant wordt het ook mogelijk het PEB om te zetten in een oudedagsverplichting. Net als bij het huidige PEB blijft er een voorziening op de balans staan, die uiterlijk tot uitkering zal komen op uw AOW-leeftijd.

De omzetting van het PEB naar de oudedagsverplichting kan net als bij de afkoop van het PEB fiscaal geruisloos plaatsvinden en de omzetting leidt niet tot heffing van revisierente. Na de omzetting kan er niet meer worden gedoteerd aan de oudedagsverplichting, de verplichting kan door middel van een wettelijk voorgeschreven oprenting jaarlijks nog wel worden geïndexeerd.

Vervolgens zal de oudedagsvoorziening vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaar gelijkmatig moeten worden uitgekeerd. Er kan eventueel ook voor worden gekozen de uitkeringen al voor de AOW-leeftijd in te laten gaan. De uitkering kan ook tot maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd al tot uitkering komen, dit aantal jaren wordt bij de looptijd van 20 jaar opgeteld.

Als u zou besluiten uw oudedagsverplichting 3 jaar voor uw AOW-leeftijd in te laten gaan, zal de verplichting gelijkmatig over een looptijd van 23 jaar uitgekeerd moeten worden. 

Doordat de oudedagsverplichting wordt gewaardeerd tegen de fiscale waarde, heeft u na de omzetting meer mogelijkheden dividend uit te keren vanuit uw B.V. Met uw huidige PEB dient u bij een dividenduitkering nog uit te gaan van de marktwaarde van het PEB om te bepalen of uw B.V. in staat is dividend uit te keren.

Het is overigens ook toegestaan uw PEB tegen de fiscale waarde extern onder te brengen.

Huidig pensioen in eigen beheer voortzetten
Uw bent overigens niet verplicht uw huidige opgebouwde PEB af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. U heeft ook de keuze uw PEB voort te zetten.
De huidig opgebouwde aanspraken blijven “gewoon” staan. U kunt vanaf 1 januari 2017 echter geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen. Als er een indexatie van de reeds opgebouwde aanspraken is toegezegd, kunnen deze overigens nog wel aan de voorziening worden gedoteerd.

In de uitkeringsfase verandert verder niets. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken zullen vanaf de pensioenleeftijd jaarlijks worden uitgekeerd.

Geen opbouw PEB, wat nu?
Hoewel het binnen de eigen B.V. niet langer mogelijk is een fiscaal aftrekbare pensioendotatie te doen, wil dit niet zeggen dat het in de B.V. helemaal niet meer mogelijk is om pensioen op te bouwen.

Uiteraard blijft het wel mogelijk geld in de B.V. voor de oudedag opzij te zetten. Hiervoor kan alleen niet langer een voorziening worden opgebouwd. Aan de andere kant zal de uitkering van deze gelden niet langer progressief belast worden in box 1, maar als dividenduitkering belast worden tegen 25% in box 2.
Ook blijft het voor u als DGA ook mogelijk om in privé-inkomen voor de oudedag te organiseren.

Afkopen voor mij de meest voordelige optie?
Het afkopen van uw PEB zal niet altijd de meest voordelige optie zijn. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals de omvang van uw PEB en het tarief waartegen de pensioenuitkeringen uiteindelijk belast zullen worden.
Daarnaast zal het niet in alle mogelijk zijn het PEB af te kopen, bijvoorbeeld als uw (ex-)partner niet mee wil werken of als er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde loonheffing mee af te dragen.

Onze financieel planners en fiscalisten werken graag de (fiscale) gevolgen van de verschillende opties voor u uit. Op deze wijze kunnen we voor u inzichtelijk maken wat voor u de meest voordelige keuze zou zijn!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op