Updates

Update herziening box 3 vermogen

Eind 2015 hebben we u op de hoogte gebracht van aanstaande wijzigingen van de systematiek van de vermogensrendementsheffing van box 3 per 1 januari 2017. Begin 2016 heeft Advocaat-Generaal (A-G) Niessen olie op het vuur van de discussie gegooid over de vermogensrendementsheffing door in een conclusie kritiek te uiten op de box 3-heffing. In de conclusie stelt de A-G dat de vermogensrendementsheffing in individuele gevallen in strijd zou kunnen zijn met het eigendomsrecht zoals dat is bepaald in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de rechten van de Mens (EVRM).

De A-G constateert dat, gezien het huidige economische klimaat, het rendement op het vermogen een stuk lager ligt dan ten tijde van het ontwerp van de vermogensrendementsheffing eind jaren ’90 van de vorige eeuw. In individuele gevallen kan het voorkomen dat het werkelijk behaalde rendement op het vermogen lager ligt dan de 1,2% belastingdruk op het vermogen. Daarnaast uit de A-G kritiek op de willekeur van de huidige regeling. Het rendement op het vermogen verschilt immers van persoon tot persoon, waar de heffing aansluit bij de omvang van het vermogen.

Het kabinet heeft bij monde van de staatssecretaris van Financiën laten weten zich niet in het standpunt van de A-G te kunnen vinden. Gezien de aanhoudende discussie rond de vermogensrendementsheffing heeft het kabinet wel de ambitie uitgesproken op termijn tot een box 3-heffing te komen op basis van het werkelijk genoten rendement. Het kabinet heeft aangegeven hiervoor ruim de tijd te zullen nemen, zodat alles zorgvuldig kan worden voorbereid. Bij de komende Prinsjesdag zal het kabinet met een voortgangsrapportage komen.

Met spanning wachten we de ontwikkelingen over de invoering van een nieuwe box 3-heffing af. Uiteraard houden we u middels updates op te hoogte van deze ontwikkelingen.

Dus ook bij dit onderwerp wordt vervolgd!

Nieuwsflash 12/06

De Hoge Raad (HR) heeft recent wederom een arrest afgewezen over de vermogensrendementsheffing van box 3. A-G Niessen had in deze zaak eerder dit jaar nog geconcludeerd dat er mogelijke sprake van strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM zou kunnen zijn. De HR heeft haar eerder ingezette lijn dat er geen sprake is van strijdigheid met artikel 1 van het EP bij het EVRM voortgezet.

In het arrest zet de HR de deur echter wel op een kier, ze geeft aan dat er in de toekomst mogelijk wel sprake zou kunnen van dergelijke strijdigheid. De HR plaatst hierbij subtiel de opmerking:

“Indien deze onhaalbaarheid duidelijk zou worden en de wetgever ervoor kiest uit te blijven gaan van een forfaitair rendement, mag van hem worden verlangd dat hij de regeling aanpast teneinde de beoogde benadering van de werkelijkheid te herstellen.”

Je zou hierin kunnen lezen dat indien de wetgever het huidige systeem zou handhaven, de HR in de toekomst weleens anders zou kunnen gaan oordelen.

We kijken dan ook met bovenmatige interesse naar de voortgangsreportage van het kabinet!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op