Updates

Uitstellen invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Zoals u in de media wellicht heeft gelezen is de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) uitgesteld tot 1 januari 2018. Na vele negatieve berichten over de gevolgen van de invoering van de Wet DBA, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten meer tijd te nemen om de knelpunten van de nieuwe regeling aan te pakken. Dit wil overigens niet zeggen dat de invoering geheel is uitgesteld tot 1 januari 2018. De Wet DBA blijft van kracht, alleen de handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Er zal door de Belastingdienst niet handhavend worden opgetreden tot die tijd. Alleen in die gevallen dat er sprake is van kwaadwillende, zal de Belastingdienst handhavend optreden.

Hoe zit het ook alweer? Vanaf 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht geworden. Per die datum is de VAR-verklaring definitief komen te vervallen. Er is initieel een overgangsperiode van een jaar opgenomen, om opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de nieuwe systematiek te laten wennen.  Onder de oude regeling gaf de Belastingdienst op basis van de door de opdrachtnemer aangeleverde informatie een VAR-verklaring af. De opdrachtnemer was verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Een opdrachtgever was gevrijwaard van naheffing van loonheffingen indien een opdrachtnemer een VAR-WUO of een VAR-DGA kon overleggen.

Onder de Wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk voor een (inleen-) overeenkomst. Deze overeenkomst kan worden voorgelegd aan de Belastingdienst, die op basis hiervan al dan niet een beschikking af zal geven dat een opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden.

Met de invoering van de Wet DBA is een deel van de verantwoordelijkheid verschoven van opdrachtnemer naar opdrachtgever. Ook in die gevallen waar er een beschikking is afgegeven door de Belastingdienst, houdt de Belastingdienst de mogelijkheid tot naheffing van loonheffing. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst plaatsvinden. Voor opdrachtgevers biedt de Wet DBA minder zekerheid dan de VAR-verklaring. Dit heeft ertoe geleid dat opdrachtgevers minder zelfstandigen inhuren dan voorheen. Er zijn zelfs geluiden hoorbaar dat kleine zelfstandigen sinds de introductie van de Wet DBA helemaal zonder opdrachten zijn komen te zitten.

Met name vanuit de hoek van zelfstandigen is er veel druk op de politiek uitgeoefend om de onzekerheid weg te nemen en de scherpe kantjes van de nieuwe regeling af te halen. De staatssecretaris heeft nu dus gehoor gegeven aan deze geluiden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot de Wet DBA, brengen we u hier uiteraard van op hoogte!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op