Updates

Partneralimentatie betalen of ontvangen; wat verandert er?

In het verleden zijn er veel wetsvoorstellen ingediend omtrent de verbetering van de partneralimentatie. Echter, de Tweede Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met het Wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie. Wat gaat er allemaal veranderen?

Het wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie richt zich enkel op de wijziging van de duur van de partneralimentatie en dus niet op de andere onderdelen van de partneralimentatie. In de wet is momenteel opgenomen dat de alimentatieverplichting van rechtswege ophoudt indien een termijn van twaalf jaar is verstreken.  Deze huidige alimentatieregeling is niet meer van deze tijd. Daarom zal in de toekomst de termijn waarbinnen de partneralimentatie betaald dient te worden de helft van de duur van het huwelijk bedragen, met een maximum van vijf jaar. Met dit wetvoorstel wordt beoogd om de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter te maken.

Op de termijn van de partneralimentatie die van de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar, gelden drie wettelijke uitzonderingen:

  • Huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar;
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie (deze uitzondering vervalt vanaf 2027);
  • Huwelijken met kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, loopt de alimentatie door totdat het jongste kind de leeftijd van 12 heeft bereikt. De duur van de partneralimentatie is in dat geval maximaal 12 jaar.

Mocht op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn dan geldt de langste termijn.

In het wetsvoorstel wordt er ook rekening gehouden met zogeheten schrijnende gevallen. Voor deze situaties is een hardheidsclausule in het wetsvoorstel opgenomen. Deze clausule houdt in dat als de beëindiging van de alimentatie door het verstrijken van de termijn en deze beëindiging zo ingrijpend van aard is, dan zal de rechter in deze situatie een nader termijn vaststellen. Hierbij is het van belang dat een verzoek ingediend wordt voordat drie maanden na beëindiging van de alimentatie is verstreken. Na deze drie maanden kan men zich niet meer beroepen op de hardheidsclausule.

Hoe nu verder?
De verwachting is dat het wetsvoorstel zal intreden per 1 januari 2020. Voor bestaande alimentatieverplichtingen, oftewel alimentatieverplichtingen die zijn ontstaan voor 1 januari 2020, blijft de huidige maximale duur gelden en heeft de wetswijziging dus geen effect op de alimentatieverplichting.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op