Updates

Nieuwsbrief februari 2016

Er speelt een aantal zaken, genoeg om meer dan één nieuwsbrief te schrijven. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de actuele onderwerpen. In deze nieuwsbrief gaan wij verder in op het afschaffen van de VAR, de aangifte Inkomstenbelasting 2015 en de voorlopige aanslag 2016 en wij brengen u graag op de hoogte van onze diensten rondom Estate Planning.

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 EN VOORLOPIGE AANSLAG 2016

Vorig jaar kregen we van de Minister van Financiën een maand extra om de aangifte Inkomstenbelasting in te dienen. Een van de redenen daarvoor was dat de software om de aangifte te kunnen doen nog niet op orde was. Onlangs heeft Minister Dijsselbloem aangegeven dat nog een keer één maand later aangifte doen er dit jaar niet inzit.

Dat betekent dat we dus uiterlijk de aangifte Inkomstenbelasting 2015 ingediend moeten hebben voor 1 april 2016 om ervoor te zorgen dat u ook een eventuele teruggave voor 1 juli 2016 kan verwachten.

Ook als u eventueel dient bij te betalen is het raadzaam om voor 1 april 2016 de aangifte ingediend te hebben. Indien u later dan 1 april 2016 de aangifte indient, hoeft de Belastingdienst de aanslag niet voor 1 juli 2016 op te leggen. Dit heeft tot gevolg dat de eventueel bij te betalen belasting rentedragend is geworden. U betaalt dan maar liefst 4% belastingrente over de op te leggen aanslag. Dit is toch zonde geld, zouden wij zo zeggen.

Onlangs hebben wij aan u de brief gestuurd met daarin het verzoek om de diverse stukken weer bijeen te zoeken. Deze stukken zien wij heel graag “snel” verschijnen, zodat wij voldoende tijd hebben om de aangifte Inkomstenbelasting 2015 op tijd, dus voor 1 april 2016, voor u op te maken.

Wij kijken direct naar de eventueel opgelegde voorlopige aanslag van 2016. Wij zien geregeld dat de voorlopige aanslag zoals die er nu al is (vaak één op één overgenomen van vorig jaar) niet klopt. Over het algemeen is de voorlopige teruggave te hoog of de voorlopig te betalen belasting te laag. Dit zou kunnen leiden tot een onaangename verrassing bij de aangifte Inkomstenbelasting 2016 volgend jaar in 2017.

Zodra wij de aangifte Inkomstenbelasting 2015 voor u klaar hebben, toetsen wij ook direct of aan de hand van de nieuwe belastingtarieven van 2016, de voorlopige aanslag zoals u die nu heeft, correct is of niet.

Indien u vragen heeft, neemt u gerust contact op.

 

ESTATE PLANNING, WAT IS DAT EIGENLIJK?

Diana Dutilh heeft onlangs de postacademische opleiding Estate Planning aan de Grotius Academie afgerond. Via LinkedIn hebben wij daar een bericht over gemaakt, waarop wij veel vragen kregen van cliënten en geïnteresseerden “wat is dat eigenlijk”. Een mooi moment om uit te leggen dat Estate Planning is voor iedereen van groot belang is.

Volgens de encyclopedie is de vertaling van Estate Planning: “het regelen van de vermogensoverdracht naar de volgende generatie op fiscaal gunstige en ethische verantwoorde wijze. Dit kan via het huwelijksvermogensregime, via schenkingen of via testamentvoorzieningen.

In Nederland kennen we een tweetal redelijke standaarden, het huwelijk in gemeenschap van goederen en het erfrecht zoals het wettelijk geregeld is, het zogeheten wettelijk erfrecht. Gemiddeld genomen kan je stellen dat deze twee standaarden redelijk voldoen voor een grote groep Nederlanders. Echter, al vrij snel valt iemand “buiten die grote groep Nederlanders” en dat realiseert men zich niet altijd op tijd. De vraag is dan: wat is op tijd? Op tijd betekent in feite voordat het werkelijke probleem ontstaat, dus voor het huwelijk, voor het starten van een onderneming, voor de echtscheiding en bovenal voor het overlijden.

Sommige van deze momenten hebben we niet in de hand. Helaas weten we niet altijd wanneer iemand komt te overlijden of wanneer er sprake is van een op handen zijnde echtscheiding. Die zaken zijn er altijd `opeens`.

Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om de zaken vooraf goed te regelen. Huwelijks voorwaarden en testamenten zijn moeilijke onderwerpen om te bespreken, maar zo dankbaar, want mocht het onvermijdelijke toch gebeuren, is het fijn dat de langstlevende partner verzorgd achter blijft, of vaak beter nog dat het financieel en fiscaal zo goed geregeld is dat er niet te veel erfbelasting betaald hoeft te worden aan de Belastingdienst.

Wilt u nu direct al een afspraak maken om over Estate Planning te spreken met Diana Dutilh, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

VAR WORDT WET DBA

Op dinsdag 2 februari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat met ingang van 1 mei 2016 de VAR-verklaring definitief komt te vervallen. Vanaf 1 mei 2016 zullen dan ook geen (nieuwe) VAR-verklaringen meer worden afgegeven door de Belastingdienst.

Onder de nieuwe regeling kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de inleenovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de overeenkomst vervolgens of er door de opdrachtgever loonheffing ingehouden moet worden over de inleenvergoeding.

De afgegeven beschikking geldt per ingestuurde overeenkomst. Als een opdrachtgever vooraf voor al haar inleners zekerheid wil hebben over het al dan niet inhouden van loonheffingen, zal per opdrachtnemer de betreffende overeenkomst voorgelegd moeten worden aan de Belastingdienst. De afgegeven beschikking kan mogelijk voor meerdere jaren gelden.

Voor de opdrachtnemer biedt de beschikking niet langer ‘zekerheid’ onder welke noemer de Belastingdienst de inkomsten ziet. Het is aan belastingplichtigen om hiervoor in de aangifte inkomstenbelasting een keuze te maken. De Belastingdienst beoordeelt de gemaakte keuze bij het controleren van de aangifte.

Dinsdag 26 januari 2016 heeft staatssecretaris Wiebes een toezegging aan de Eerste Kamer gedaan dat er meer tijd genomen zal worden voor de overgang naar de nieuwe regeling. Deze overgangsperiode duurt tot 1 mei 2017. Gedurende deze periode kunnen de betrokken partijen wennen aan de nieuwe systematiek. De Belastingdienst zal tot 1 mei 2017 wel toezicht houden op de arbeidsrelatie, maar in principe geen repressieve maatregelen nemen. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe regeling onverkort van kracht worden.

Wat is belangrijk voor u om te weten/te doen?

  • VAR-verklaring verliest op 1 mei 2016 haar geldigheid;
    • Inleenovereenkomst opstellen of modelovereenkomst invullen;
    • Overeenkomst voor 1 mei 2016 voorleggen aan de Belastingdienst
  • Indien de werkelijke werkzaamheden afwijken van hetgeen is aangegeven op de overeenkomst zal deze mogelijk aanpast moeten worden en opnieuw worden voorgelegd aan de Belastingdienst;
  • Zou achteraf blijken dat er door de werkgever onterecht geen loonheffing is ingehouden kan deze worden nageheven bij de werkgever.

Vanaf 1 mei 2017 zal de Belastingdienst streng controleren op naleving van de nieuwe regeling. Indien u geen risico wenst te lopen op naheffing van loonheffing is het belangrijk dat u uw inleenovereenkomst(en) op 1 mei 2017 heeft laten toetsen door de Belastingdienst, dus ons voorstel is er nu al mee te starten.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van de inleenovereenkomst met uw opdrachtgever/opdrachtnemer, uw overeenkomst door ons wil laten controleren, of als u twijfelt onder welke noemer u uw inkomsten in uw aangifte inkomstenbelasting aan moet geven, neem dan gerust contact met ons op. Wij assisteren u graag om goed voorbereid de overgang naar de nieuwe regeling te maken.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op