Update Financiële en fiscale Corona maatregelen | 1 mei 2020

Een paar weken geleden volgenden de berichten over steunmaatregeling elkaar in rap tempo op. Inmiddels zijn de meeste maatregelen geïmplementeerd en worden er ook weer nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder:

 1. Tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon DGA;
 2. Versoepeling van het urencriterium;
 3. Verruiming van de werkkostenregeling;
 4. “Coronareserve” in de vennootschapsbelasting;
 5. Uitstel van het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap”;
 6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

 

 1. Tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon DGA

Als DGA moet je minimaal het gebruikelijk loon uitkeren als salaris. Hiervoor geldt dat deze tenminste de laagste van: € 46.000, de meestverdienende werknemer en 75% van de meest vergelijkbare loon in loondienst dient te zijn.

In principe loopt het salaris door, ongeacht de inkomsten van de vennootschap. Onder deze tijdelijke maatregel mag de DGA zichzelf tijdelijk een lager loon uitkeren, naar rato van de omzetdaling in de vennootschap.

Voorbeeld: De omzet daalt als gevolg van de effecten van de corona maatregelen met 60%. De DGA krijgt een vast salaris van € 4.000 per maand uitgekeerd. Het salaris mag tijdelijk worden teruggebracht tot € 1.600.

 

 1. Versoepeling van het urencriterium

Zelfstandige ondernemers die in een jaar tenminste 1.225 uur aan hun onderneming besteden, hebben recht op de zelfstandigenaftrek. Met name de groep ondernemers die voor hun inkomsten van het zomerseizoen afhankelijk zijn, komen dit jaar mogelijk niet tot 1.225 uur.

Ongeacht het werkelijk aantal gewerkte uren, mag de ondernemer in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 uitgaan van 24 gewerkte uren per week.

Op deze wijze komen ondernemers makkelijker tot 1.225 uur, als zij in de maanden maart tot en met mei geen opdrachten hebben kunnen uitvoeren.

 

 1. Verruiming werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers jaarlijks tot 1,7% van de fiscale loonsom onbelast vergoedingen verstrekken aan hun werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld een verjaardag attentie en het kerstpakket.

De ruimte wordt in 2020 eenmalig opgehoogd tot 3%. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld een extra attentie in deze moeilijke tijd sturen zonder dat dit tot extra loonheffing leidt.

 

 1. “Coronareserve” in de vennootschapsbelasting

Bedrijven die als gevolg van terugloop van de omzet in 2020 op een verlies verwachten uit te komen, kunnen dit verlies via een “coronareserve” in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 vervroegd tot uiting laten komen. Deze reserve kan tot maximaal de winst over 2019 worden opgebouwd.

Op deze wijze kan de onderneming het verlies uit 2020 versneld verrekenen met de winst uit 2019. Zonder deze maatregel had dit op zijn vroegst bij de aangifte vennootschapsbelasting 2020 (medio 2021) gekund.

 

 1. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het kabinet heeft eerder aangekondigd met een wetsvoorstel te komen die het lenen bij de eigen BV aan banden legt. Ondernemers die meer dan € 500.000 (uitgezonderd de eigenwoningschuld) bij hun BV hebben geleend, worden door deze maatregel getroffen.

Door de ingangsdatum van het wetvoorstel uit te stellen, hebben ondernemers langer de tijd de schulden bij de BV terug te brengen tot onder de drempel van € 500.000.

 

 1. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Het kabinet deed eerder een oproep aan banken om op verzoek betalingen aan rente en aflossingen op de hypotheek tijdelijk stop te zetten, om zo meer ruimte in de portemonnee te maken voor mensen die in het inkomen worden getroffen.

Voor nieuwe leningen die vanaf 2013 zijn afgesloten geldt de verplichte aflossingseis. Er moet tenminste annuïtair op de lening worden afgelost, om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Wanneer in enig jaar niet aan de aflossingseis wordt voldaan, bestaat het risico dat de lening niet langer als eigenwoningschuld wordt gezien. Dit heeft tot gevolg dat de rente niet langer aftrekbaar is op het inkomen.

Met het tijdelijk opschorten van de aflossingseis, sluit de fiscale afwikkeling aan bij de oproep aan de banken om verlichting van de maandlasten mogelijk te maken.

De woningeigenaar kan ervoor kiezen de achterstand op te laten nemen in de resterende looptijd of de achterstand in een los leningsdeel over te sluiten en deze binnen een kortere periode dan de restende looptijd af te lossen.

 

We helpen u graag bij eventuele vragen over bovenstaande onderwerpen.