Pensioen | januari 2016 | Door Diana Dutilh

Update pensioen in eigen beheer (deel 3)

Pensioen | Diana Dutilh

In een tweetal voorgaande nieuwsberichten hebben we geschreven over de ontwikkelingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer. De laatste stand van zaken (d.d. november 2015) was dat de staatssecretaris van Financiën een tweetal mogelijkheden serieus overwoog: oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) en het geheel afschaffen van het pensioen in eigen beheer.

Met name vanwege administratieve vereenvoudiging ging zijn voorkeur op dat moment naar het geheel afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Het ministerie zou voor de kerst met een uitgewerkt voorstel komen voor de Tweede Kamer. Dit uitgewerkte voorstel is op 17 december 2015 naar de Tweede Kamer verstuurd, waarin bovengenoemde opties nader zijn uitgewerkt. De voorkeur van de staatssecretaris gaat op dit moment nog steeds uit naar het gefaseerd afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Vanuit de praktijk heeft hij echter veel geluiden gehoord om toch een vorm van pensioen in eigen beheer te laten bestaan. De staatssecretaris heeft aangegeven deze geluiden zeer serieus te nemen en om die reden ook open te staan om het huidige pensioen in eigen beheer over te laten gaan in OSEB.

Overgang naar OSEB
In de huidige systematiek van pensioen in eigen beheer sluit de stand van de pensioenvoorziening aan bij de hoogte van het pensioen dat is toegezegd aan de DGA op pensioengerechtigde leeftijd. De waardering van de pensioenvoorziening is door de vele variabelen zeer ingewikkeld en zorgt uitvoeringstechnisch voor veel problemen. Dit is de voornaamste reden om het pensioen in eigen beheer af te schaffen.

Het nieuwe systeem van de OSEB vertoont in haar opzet veel gelijkenissen met de oudedagsreserve zoals we deze kennen bij ondernemers voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks kan er een bepaald bedrag aan de OSEB worden gedoteerd. De waardebepaling van de voorziening zal niet langer gepaard gaan met ingewikkelde rekenmethodes, maar gelijk zijn aan de waardering van de oudedagsreserve: eindstand = beginstand + dotaties – afnames.

Om de huidige pensioenvoorziening over te laten gaan in OSEB heeft de staatssecretaris voorgesteld om de huidige pensioenvoorziening tegen de fiscale waardering om te zetten in een OSEB. Het verschil tussen de economische waarde en de fiscale waarde blijft hiermee onbelast. Vanaf het moment van de omzetting zal de voorziening aangevuld kunnen worden op basis van de OSEB regels.

Geheel afschaffen van het pensioen in eigen beheer
De voorkeur van de staatssecretaris gaat naar het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Het liefst ziet hij dat een pensioen alleen nog kan worden uitgevoerd door professionele pensioenverzekeraars. Dat zou hij op deze manier kunnen bereiken. De staatssecretaris geeft in de uitwerking aan dat de afschaffing van het pensioen in eigen beheer gefaseerd plaats zou moeten vinden. Huidig opgebouwde pensioenaanspraken blijven behouden. Er mogen alleen niet langer pensioenaanspraken over nieuwe dienstjaren worden opgebouwd in eigen beheer.

Om de afkoop van het pensioen in eigen beheer te stimuleren zou de staatssecretaris daarnaast in 2017 graag een tijdelijke maatregel invoeren. Deze maatregel zou vergelijkbaar zijn met de tijdelijke regeling voor het afkopen van stamrechtaanspraken zoals in 2014 gold. Onder de tijdelijk afkoopregeling zal de afkoop tegen fiscale waarden plaats vinden. Het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde blijft dus eveneens onbelast. Daarnaast zal er loonheffing worden ingehouden over 80% van deze fiscale waarde en zal over de afkoop geen revisierente verschuldigd zijn.

Op deze wijze hoopt de staatssecretaris belastingplichtigen over te halen het pensioen in eigen beheer vervroegd af te kopen, waarmee de pensioenvoorziening direct in één keer van de balans gaat. Voor belastingplichtigen die geen gebruik kunnen of willen maken van de afkoopregeling, blijft voor de aanwezige pensioenaanspraken de huidige regeling van kracht. De voorziening kan onder de huidige voorwaarden in stand worden gehouden. Pensioenaanspraken over nieuwe dienstjaren kunnen echter niet meer worden toegevoegd aan de pensioenvoorziening in eigen beheer en dus zal een DGA zijn of haar pensioen op een andere manier moeten gaan regelen.

Conclusie
De richting van de regering inzake het pensioen in eigen beheer begint steeds meer vorm te krijgen. Beide voorstellen hebben zo hun voor- en nadelen. Met grote belangstelling blijven wij de ontwikkelingen rond het pensioen in eigen beheer volgen.

<< terug naar updates


Bekijk ook deze updates