Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN &DUTILH B.V.

Artikel 1     &Dutilh B.V.

 • &Dutilh B.V. (hierna: “&Dutilh”) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het verstrekken van belasting adviezen, financiële planning, administratieve dienstverlening en het verlenen van trustservices. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappij aandelen houden in &Dutilh ( ook wel genoemd: “partners”).
 • De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van &Dutilh, maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor &Dutilh werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door &Dutilh van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten &Dutilh aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Artikel 2     De overeenkomst

2.1 Een opdracht komt tot stand met &Dutilh als zodanig. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.2 Het staat &Dutilh vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van &Dutilh te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 

Artikel 3    Aansprakelijkheid

 • Indien de uitvoering van een opdracht door &Dutilh leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van &Dutilh wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van &Dutilh komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één van de bedragen zoals hieronder in sub a en sub b vermeld.

a:   in het geval van administratieve dienstverlening, financiële planning of opdracht tot verlening van trustservices is &Dutilh aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat &Dutilh in het kader van desbetreffende opdracht in het tijdsbestek van één jaar heeft ontvangen.

b:   in het geval van een fiscaal-economische (advies)opdracht is &Dutilh aansprakelijk tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht met een maximum van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000).

 • De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontleden.
 • Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan &Dutilh onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is &Dutilh voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij &Dutilh te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 • &Dutilh is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 4     Verplichtingen van de opdrachtgever

 • Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door &Dutilh ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde er op te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 • De opdrachtgever vrijwaart &Dutilh en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door &Dutilh ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door &Dutilh dan wel haar “partners” (als hiervoor bedoeld), of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wet Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van &Dutilh.
 • Betaling van declaraties van &Dutilh dient zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is &Dutilh gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan &Dutilh verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties- met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 5     Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke &Dutilh overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en de volledigheid en juistheid van alle voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke gegevens en bescheiden.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan &Dutilh ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien die van derden afkomstig zijn.

 

Artikel 6     Inschakeling van derden

 • De keuze van door &Dutilh in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. &Dutilh is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van &Dutilh.
 • Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat &Dutilh ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtnemer te aanvaarden.

 

Artikel 7     Tarieven

&Dutilh heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen &Dutilh enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

 

Artikel 8     Internetgebruik

Opdrachtgever en &Dutilh stellen elkaar niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.

 

Artikel 9  Diverse onderwerpen

 • Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en &Dutilh is Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door &Dutilh van de hand gewezen.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar &Dutilh mede is gevestigd. Niettemin heeft &Dutilh het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.